توجه

خرید تلویزیون منحنی از بانه: بانه خیابان شهدا مجتمع عمده فروشان تاج فروشگاه بانه ۹۰ ( آدرس جدید )
۰۹۱۸۵۲۱۳۹۰۸ – ۰۹۱۸۵۲۱۳۹۰۷
فروشگاه :
۰۸۷۳۴۲۲۳۳۲۰ – ۰۸۷۳۴۲۲۳۶۰۷

تلویزیون های منحنی – خمیده – curved