لیست قیمت خرید کولر گازی های موجود در فروشگاه بانه ۹۰

( به روز شده در تاریخ ۱۴۰۳/۳/۵)

ليست قيمت کولر گازي  ال جي قيمت (تومان)
کولر گازي ۱۲۰۰۰ ال جي،بدون اینورتر ،سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ چین ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۸۰۰۰ ال جي،بدون اینورتر ،سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ چین ۳۳,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ ال جي،بدون اینورتر ،سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ چین ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۲۰۰۰ ال جي ، دوال اینورتر ، فقط سرد ، قطعات کره مونتاژ چین ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۳۰۰۰ ال جي مدل amp13t4 ، دوال اینورتر ۲۰۲۳ ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تايلند
کولر گازی ۱۹۰۰۰ ال جی BMP19K1، دوال اینورتر، سیستم کنترل آمپر، سرد و گرم، قطعات کره مونتاژ تایلند ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازی ۱۹۰۰۰ ال جی aMP19t4، دوال اینورتر ۲۰۲۳، سیستم کنترل آمپر، سرد و گرم، قطعات کره مونتاژ تایلند ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۶۰۰۰ ال جي BMP26K1، دوال اینورتر ، سيستم کنترل آمپر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تايلند، پنل سفید ۴۹,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۶۰۰۰ ال جي AMP26t4، دوال اینورتر ، سيستم کنترل آمپر ۲۰۲۳  , ایونیزر دار، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تايلند، پنل سفید ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۹۰۰۰ ال جي ART19t4، دوال اینورتر ، سيستم کنترل آمپر ۲۰۲۳ , ایونیزر دار، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تايلند، پنل مشکی Art cool
کولر گازي ۲۶۰۰۰ ال جي ART26t4 ، دوال اینورتر ، سيستم کنترل آمپر ۲۰۲۳, ایونیزر دار، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تايلند، پنل مشکی Art cool
ليست قيمت کولر گازي  گری قيمت (تومان)
کولر گازي ۱۲۰۰۰ گري ،سری اکسنت accent، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۸۰۰۰ گري ،سری اکسنت accent، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ گري ،سری اکسنت accent، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۲۰۰۰ گري ،سری اسفورماتیک s4matic، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۸۰۰۰ گري ،سری اسفورماتیک s4matic، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ گري ،سری اسفورماتیک s4matic، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۲۰۰۰ گري ،سری gwh وای فای دار پلار polar، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۸۰۰۰ گري ،سری gwh وای فای دار پلار polar ، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين ۳۳,۲۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ گري،سری gwh وای فای دار پلار polar،بدون اينورتر،سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۳۰۰۰۰ گري ،سری gwh وای فای دار پلار polar ، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۳۶۰۰۰ گري ،سری gwh وای فای دار lomo لومو، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين ۷۲,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۲۰۰۰ گري ،سری gwh وای فای دار polar پلار، اينورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين ۲۹,۳۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۸۰۰۰ گري ،سری gwh وای فای دار پلار polar، اينورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين ۳۸,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ گري ،سری gwh وای فای دار پلار poral، اينورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۳۰۰۰۰ گري ،سری gwh وای فای دار polar پلار، اينورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۳۶۰۰۰ گري ،سری gwh وای فای دار پلار polar،  اينورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين ۷۶,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۲۰۰۰ گري ،سری کیوفورماتیک Q4matic،  بدون اینورتر، سرد خالی ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۸۰۰۰ گري ،سری کیوفورماتیک Q4matic،  بدون اینورتر، سرد خالی ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين ۳۴,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ گري ،سری کیوفورماتیک Q4matic،  بدون اینورتر، سرد خالی ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۳۰۰۰۰ گري ،سری کیوفورماتیک Q4matic،  بدون اینورتر، سرد خالی ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين ۵۱,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۳۶۰۰۰ گري ،سری کیوفورماتیک Q4matic،  بدون اینورتر، سرد خالی ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۸۰۰۰ گري ،سری جیفورماتیک g4matic،  بدون اینورتر، سرد خالی ، کمپرسور پیستونی T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ گري ،سری جیفورماتیک g4matic،  بدون اینورتر، سرد خالی ، کمپرسور پیستونی T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۳۰۰۰۰ گري ،سری جیفورماتیک g4matic،  بدون اینورتر، سرد خالی ، کمپرسور پیستونی T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين ۵۸,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۳۶۰۰۰ گري ،سری جیفورماتیک g4matic،  بدون اینورتر، سرد خالی ، کمپرسور پیستونی T3 ، گاز R410 ، قطعات آمريکايي مونتاژ چين ۶۷,۰۰۰,۰۰۰
ليست قيمت کولر گازي  کریر قيمت (تومان)
کولر گازي ۱۲۰۰۰ کریر ۴۲QHG012H، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۲۱,۸۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۸۰۰۰ کریر ۴۲QHG018H، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۲۹,۴۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ کریر ۴۲QHG024H، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۳۴,۹۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۳۰۰۰۰ کریر ۴۲QHG030H، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۵۱,۳۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۲۰۰۰ کریر ۴۲QHA012VSL ، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۸۰۰۰ کریر ۳۸QHA018VSL، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۳۷,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ کریر ۴۲QHA024VSL، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، مونتاژ چين ، گاز R410A
کولر گازي ۲۴۰۰۰ کریر ۴۲QHG024VS، اينورتردار ( اینورتر پلاس)، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۴۴,۵۰۰,۰۰۰
ليست قيمت کولر گازي  جنرال قيمت (تومان)
جنرال شکار لبخندی
کولر گازي ۱۲۰۰۰ جنرال شکار لبخندی، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۸۰۰۰ جنرال شکار لبخندی، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۲۱,۸۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ جنرال شکار لبخندی، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۳۰۰۰۰ جنرال شکار لبخندی، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۳۱,۷۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۲۰۰۰ جنرال شکار، اينورتردار، کنترل آمپر، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۲۱,۸۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۸۰۰۰ جنرال شکار، کنترل آمپر، اينورتردار، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ جنرال شکار، کنترل آمپر، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۳۷,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۳۰۰۰۰ جنرال شکار، کنترل آمپر، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تايلند ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
  جنرال گلد  قيمت (تومان)
کولر گازي ۷۰۰۰ جنرال گلد سری پلاتینیوم، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1،روتاری ، مونتاژ چين ،گاز R410 ۱۱,۵۵۰,۰۰۰
کولر گازي ۹۰۰۰ جنرال گلد سری پلاتینیوم، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1،روتاری ، مونتاژ چين ،گاز R410 ۱۳,۴۵۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۲۰۰۰ جنرال گلد سری پلاتینیوم، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1،روتاری ، مونتاژ چين ،گاز R410 ۱۴,۸۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۲۰۰۰ جنرال گلد سری تیتانیوم، با اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3، روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410  ۲۱,۲۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۸۰۰۰ جنرال گلد سری پلاتینیوم، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1، روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410  ۲۴,۲۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۸۰۰۰ جنرال گلد سری تیتانیوم، با اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3، روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410  ۲۸,۲۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ جنرال گلد سری دلتا موتور کوچک، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ،روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410  ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ جنرال گلد سری پلاتینیوم، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ،روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410  ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ جنرال گلد سری تیتانیوم، با اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ،روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410  ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۳۰۰۰۰ جنرال گلد سری اکو eco، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ،روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410  ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۳۰۰۰۰ جنرال گلد سری ویتالی موتور بزرگ، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ،روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410  ۴۰,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۳۰۰۰۰ جنرال گلد سری پورشه، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ،کمپرسور روتاری، مونتاژ چين ،گاز R410  ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
جنرال هاوس  قيمت (تومان)
کولر گازي ۱۸۰۰۰جنرال هاوس،بدون اینورتر، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، روتاری، مونتاژ چين ، گاز R410A ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ جنرال هاوس،بدون اینورتر، سرد و گرم ،کمپرسور T1 ، روتاری، مونتاژ چين ، گاز R410A ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ جنرال هاوس، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، روتاری، مونتاژ چين ، گاز R410A ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
جنرال برلین  قيمت (تومان)
کولر گازي ۱۲۰۰۰ جنرال برلین، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، روتاری، مونتاژ چين ، گاز R410A ۱۴,۸۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۸۰۰۰ جنرال برلین، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، روتاری، مونتاژ چين ، گاز R410A ۲۲,۸۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ جنرال برلین، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، روتاری، مونتاژ چين ، گاز R410A ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۳۰۰۰۰ جنرال برلین، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، روتاری، مونتاژ چين ، گاز R410A ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
جنرال t3 قيمت (تومان)
کولرگازي ۱۴۰۰۰ جنرال t3،(طرح دیجیتال)،بدون اينورتر،سرد و گرم،کمپرسورT3،روتاری، مونتاژ چين،گاز R410A ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
کولرگازي ۱۸۰۰۰ جنرال t3،( طرح دیجیتال)،بدون اينورتر،سرد و گرم،کمپرسورT3،روتاری، مونتاژ چين،گاز R410A ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
کولرگازي ۲۶۰۰۰ جنرال t3،(طرح دیجیتال)،بدون اينورتر،سرد و گرم،کمپرسورT3،روتاری، مونتاژ چين،گاز R410A ۲۸,۸۰۰,۰۰۰
کولرگازي ۲۸۰۰۰جنرال t3،(طرح دیجیتال)،بدون اينورتر،سرد و گرم،کمپرسورT3،روتاری، مونتاژ چين،گاز R410A ۳۰,۷۰۰,۰۰۰
کولرگازي ۳۲۰۰۰ جنرال t3،(طرح لبخندی)،بدون اينورتر،سرد و گرم،کمپرسورT3،روتاری، مونتاژ چين،گاز R410A ۳۲,۸۰۰,۰۰۰
ليست قيمت کولر گازي ایوولی قيمت (تومان)
کولر گازي ۱۲۰۰۰ ایوولی بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۱۶,۸۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۸۰۰۰ ایوولی بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ ایوولی بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۳۰,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۳۰۰۰۰ ایوولی  بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۴۰,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۳۶۰۰۰ ایوولی بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۴۷,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ ایوولی اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
ليست قيمت کولر گازي  هایسنس قيمت (تومان)
کولر گازي ۱۲۰۰۰ هایسنس As-12hr، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۲۰۰۰ هایسنس Qas-12ht، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۲۰۰۰ هایسنس As-12ur4sydtg01، با اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۲۰۰۰ هایسنس qas-12ut، با اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۸۰۰۰ هایسنس As-18hr، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۲۲,۴۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۸۰۰۰ هایسنس Qas-18ut/uf، با اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A
کولر گازي ۱۸۰۰۰ هایسنس As-18ur4smatg03، با اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ هایسنس as-24hr، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ هایسنس As-24، با اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1  ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۳۲,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ هایسنس qas-24ht، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ هایسنس qas-24uf، بااينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۳۰۰۰۰ هایسنس qas-30ht، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۴۴,۵۰۰,۰۰۰
ليست قيمت کولر گازي گیبسون (gibson) قيمت (تومان)
کولر گازي ۱۲۰۰۰ گیبسون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۸۰۰۰ گیبسون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۳۷,۸۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ گیبسون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۴۶,۸۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۳۲۰۰۰ گیبسون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۶۸,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۳۶۰۰۰ گیبسون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۷۱,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۳۰۰۰۰ گیبسون بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3  ، مونتاژ چين ، گاز R410A ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
ليست قيمت کولر گازي یونیوا قيمت (تومان)
کولر گازي ۱۲۰۰۰ یونیواMS12 LUX، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، قطعات تایلند مونتاژ چين ، گاز R410A  ۱۴,۶۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۸۰۰۰ یونیوا MS18 LUX، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، قطعات تایلند مونتاژ چين ، گاز R410A ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ یونیوا MS24 LUX، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، قطعات تایلند مونتاژ چين ، گاز R410A   ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۲۰۰۰ یونیوا MS12 polar، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات تایلند مونتاژ چين ، گاز R410A   ۱۵,۳۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۸۰۰۰ یونیوا MS18 polar، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات تایلند مونتاژ چين ، گاز R410A   ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ یونیوا MS24 polar، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات تایلند مونتاژ چين ، گاز R410A   ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۸۰۰۰ یونیوا MS18 ultera، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات تایلند مونتاژ چين ، گاز R410A   ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ یونیوا MS24 ultera، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات تایلند مونتاژ چين ، گاز R410A   ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۳۰۰۰۰ یونیوا MS30 ultera، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، قطعات تایلند مونتاژ چين ، گاز R410A   ۴۱,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۳۰۰۰۰ یونیوا MS30 EXtera، بدون اينورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، قطعات تایلند مونتاژ چين ، گاز R410A   ۴۱,۸۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۹۰۰۰ یونیوا MS09 TITANIUM، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ،قطعات تایلند مونتاژ چين ، گاز R410A ۱۷,۷۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۲۰۰۰ یونیوا MS12 TITANIUM، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ،قطعات تایلند مونتاژ چين ، گاز R410A ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۸۰۰۰ یونیوا MS18 TITANIUM، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ،قطعات تایلند مونتاژ چين ، گاز R410A  ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ یونیوا MS24 TITANIUM، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ،قطعات تایلند مونتاژ چين ، گاز R410A  ۳۵,۲۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۳۰۰۰۰ یونیوا gS30 porsche، اينورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ،قطعات تایلند مونتاژ چين ، گاز R410A ۴۳,۵۰۰,۰۰۰
ليست قيمت کولر گازي  اجنرال قيمت (تومان)
کولر گازي ۲۴۰۰۰ اجنرال ، بدون اينورتر ، فقط سرد ، کمپرسور پیستون، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تايلند ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۳۰۰۰۰ اجنرال ، بدون اينورتر ، فقط سرد ، کمپرسور اسکرول ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تايلند ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
ليست قيمت کولر گازي  سامسونگ قيمت (تومان)
کولر گازي ۱۲۰۰۰ سامسونگ AQ12VBEX، بدون اینورتر ، گاز R22، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T1، پنل مشکی ، قطعات کره مونتاژ تايلند ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۲۰۰۰ سامسونگ سری بورکای، بدون اینورتر ، گاز R410، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری t1 ، قطعات کره مونتاژ تایلند ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۸۰۰۰ سامسونگ سری بورکای، بدون اینورتر، گاز R410، سرد و گرم ،کمپرسور روتاری T1، قطعات کره مونتاژ تايلند ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۱۸۰۰۰ سامسونگ ، اینورتردار، گاز R410، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3، قطعات کره مونتاژ تايلند ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازي ۲۴۰۰۰ سامسونگ AR24RSFHJWKX، اینورتردار ، گاز R410، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3، قطعات کره مونتاژ تايلند ۴۸,۰۰۰,۰۰۰
ليست قيمت کولر گازي  پنجره ای قيمت (تومان)
کولر گازي ۲۴۰۰۰ هایسنس، پنجره ای ، گاز R410، سرد خالی t3 ، مونتاژ چین ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
ليست قيمت کولر گازي  پرتابل (قابل حمل) قيمت (تومان)
کولرگازي پرتابل گری (GREE) 12000 مدل GPH12AL ،سرد و گرم، گاز R410 ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
کولرگازي پرتابل ایوولی( evvoli) 12000 ،سرد و گرم، گاز R410 ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
کولرگازي پرتابل هایسنس (HISENSE) 12000،سرد و گرم، گاز R32 ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
کولرگازي پرتابل westing وستینگ ۱۶۰۰۰،سرد خالی ، گاز r410 ۳۱,۵۰۰,۰۰۰
کولرگازي پرتابل جیبسون ۱۲۰۰۰ ،سرد و گرم، گاز r410 ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
کولرگازي پرتابل اوناکس onax- 12000 ،سرد و گرم، گاز r410 ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ليست قيمت کولر گازي  ایستاده قيمت (تومان)
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۳۰۰۰۰ جنرال گلد ، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410A ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۳۶۰۰۰ جنرال گلد GG-tF36000 ULTRA، سرد و گرم ، کمپرسور روتاری T3 ، گاز R410A ۵۸,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۳۶۰۰۰ جنرال گلد GG-tF36000 scroll، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرال T3 ، گاز R410A ۶۹,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۴۸۰۰۰ جنرال گلد GG-tF48000 scroll، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرال T3 ، گاز R410A ۸۱,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۶۰۰۰۰ جنرال گلد، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرال T3 ، گاز R410A ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۶۰۰۰۰ جنرال گلد GG-tF60000 inverter amp، سرد و گرم اینورتردار، کمپرسور T3 ، گاز R410A ۹۲,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۶۰۰۰۰ یونیوا  GG-mF60000 inverter amp، سرد و گرم اینورتردار، کمپرسور T3 ، گاز R410A ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۳۶۰۰۰ دو فن جنرال برلین ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410A ۶۲,۵۰۰,۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۴۸۰۰۰  جنرال برلین ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410A ۷۵,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۶۰۰۰۰ جنرال برلین ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410A ۸۶,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۳۶۰۰۰ گری تک فن، بدون اینورتر  سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410A  ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۳۶۰۰۰ گری دو فن ، بدون اینورتر  سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410A  ۹۶,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۳۶۰۰۰ گری GVH36AT، اینورتر دار سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول T3 ، گاز R410A  ۹۵,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۴۸۰۰۰ گری GVH48،بدون اینورتر سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول T3 ، گاز R410A ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۴۸۰۰۰ گری GVH48AT، اینورتر دار سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول T3 ، گاز R410A ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۶۰۰۰۰ گری GVH60 ، سرد و گرم ، بدون اینورتر، وای فای ، کمپرسور تروپیکال T3 ، گاز R410A  ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۶۰۰۰۰ گری GVH60AP ، سرد و گرم ، اینورتردار، وای فای ، کمپرسور تروپیکال T3 ، گاز R410A ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۳۶۰۰۰ کریر carrier، سرد و گرم ، اینورتردار، کمپرسور تروپیکال T3 ، گاز R410A ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۴۸۰۰۰ کریر carrier، سرد و گرم ، اینورتردار، کمپرسور تروپیکال T3 ، گاز R410A ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۶۰۰۰۰ کریر carrier، سرد و گرم ، اینورتردار، کمپرسور تروپیکال T3 ، گاز R410A ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰
ليست قيمت داکت اسپلیت قيمت (تومان)
داکت اسپليت با ظرفيت ۲۴۰۰۰ جنرال گلد ، سرد و گرم، کمپرسور T1 ، گاز R410a ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
داکت اسپليت با ظرفيت ۳۶۰۰۰  جنرال گلد،سرد و گرم،  کمپرسور T1، گاز R410A ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
داکت اسپليت با ظرفيت ۲۴۰۰۰ یونیوا ،سرد و گرم، اینورتر دار  کمپرسور T1، سه فاز ،گاز R410A ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
داکت اسپلیت با ظرفیت ۲۴۰۰۰ گری ،سرد و گرم، بااینورتر، کمپرسور t3، گاز R410A ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
داکت اسپلیت با ظرفیت ۳۶۰۰۰ گری ،سرد و گرم، بدون اینورتر، کمپرسور t3، گاز R410A ۸۶,۰۰۰,۰۰۰
داکت اسپلیت با ظرفیت ۳۶۰۰۰ گری ،سرد و گرم، بااینورتر، کمپرسور t3، گاز R410A ۹۷,۰۰۰,۰۰۰
داکت اسپلیت با ظرفیت ۴۸۰۰۰ گری ،سرد و گرم، بااینورتر، کمپرسور t3، گاز R410A ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
داکت اسپلیت با ظرفیت ۶۰۰۰۰ گری ،سرد و گرم، بااینورتر، کمپرسور t3، گاز R410A ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰
داکت اسپلیت با ظرفیت ۲۴۰۰۰ کریر ،سرد و گرم، بااینورتر، کمپرسور t3، گاز R410A ۶۳,۰۰۰,۰۰۰
داکت اسپلیت با ظرفیت ۳۶۰۰۰ کریر ،سرد و گرم، بااینورتر، کمپرسور t3، گاز R410A ۸۵,۰۰۰,۰۰۰
داکت اسپلیت با ظرفیت ۴۸۰۰۰ کریر ،سرد و گرم، بااینورتر، کمپرسور t3، گاز R410A ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰
داکت اسپلیت با ظرفیت ۶۰۰۰۰ کریر ،سرد و گرم، بااینورتر، کمپرسور t3، گاز R410A ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰
داکت اسپلیت با ظرفیت ۳۶۰۰۰ هایسنس،سرد و گرم، بااینورتر سه فاز، کمپرسور t1، گاز R410A ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
داکت اسپلیت با ظرفیت ۴۸۰۰۰ هایسنس،سرد و گرم، بااینورتر سه فاز، کمپرسور t3، گاز R410A ۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
داکت اسپلیت با ظرفیت ۶۰۰۰۰هایسنس،سرد و گرم، بااینورتر سه فاز، کمپرسور t3، گاز R410A ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
داکت اسپلیت با ظرفیت ۲۴۰۰۰ آکس aux،سرد و گرم، بااینورتر تکفاز، کمپرسور t3، گاز R410A ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
داکت اسپلیت با ظرفیت ۳۶۰۰۰ آکس aux،سرد و گرم، بااینورتر تکفاز، کمپرسور t3، گاز R410A ۷۱,۰۰۰,۰۰۰
داکت اسپلیت با ظرفیت ۴۸۰۰۰ آکس aux،سرد و گرم، بااینورتر تکفاز، کمپرسور t3، گاز R410A ۹۸,۰۰۰,۰۰۰
داکت اسپلیت با ظرفیت ۲۴۰۰۰ dama داما،سرد و گرم، بااینورتر ، کمپرسور t3، گاز R410A ۵۵,۰۰۰,۰۰۰
داکت اسپلیت با ظرفیت ۳۶۰۰۰ داما dama،سرد و گرم، بااینورتر ، کمپرسور t3، گاز R410A ۷۰,۰۰۰,۰۰۰
داکت اسپلیت با ظرفیت ۴۸۰۰۰ dama داما دو فن،سرد و گرم، بااینورتر ، کمپرسور t3، گاز R410A ۸۹,۰۰۰,۰۰۰
ليست قيمت کولر سقفی کاستی قيمت (تومان)
کولر گازی داکت سقفی (کاستی) ۱۸۰۰۰ هایسنس سرد و گرم موتور t3 گاز r22 
کولر گازی داکت سقفی (کاستی) ۲۴۰۰۰ هایسنس سرد و گرم اینورتر دار موتور t3 گاز r410  ۷۴,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازی داکت سقفی (کاستی) ۳۶۰۰۰ هایسنس سرد و گرم اینورتر دار موتور t3 گاز r410  ۹۲,۰۰۰,۰۰۰
کولر گازی داکت سقفی (کاستی) ۲۶۰۰۰ دنکا (denka ) سرد و گرم  موتور t3 گاز r22

در این چکیده قصد بر این شده که لیست قیمت کولر گازی از برندهای متفاوت و نامی را در یک صفحه برای شما گرد هم آوریم تا در صورت نیاز، با مراجعه به این صفحه، قیمت کولر گازی از برندهای مختلف و با ظرفیتهای موجود را به صورت یکجا مشاهده کنید. مزیت این کار این است که برای مشاهده قیمت کولر گازی از هر برندی، مجبور نخواهید بود به صفحه محصول مراجعه کنید.

شرکتهای مختلفی در حال تولید کولرهای گازی هستند که هر کدام از فناوریهای خاص خود در این محصولات استفاده می کنند. اگرچه هدف از ساخت کولر گازی معلوم است اما در این میان کیفیت محصول میزان مطلوبیت را تعیین می کند.

به زبانی دیگر کولر های گازی از برندهای مختلف دارای کیفیتهای متغییری هستند. هرچند کیفیت کولر گازی از برندهای معتبر در سطح بسیار بالایی بوده و به آسانی نمی توان یکی را بر دیگری ترجیح داد. اما در یک دسته بندی کلی و با توجه به نظرات کاربران، می توان ترتیبی میان آنها قائل شد. در این دسته بندی می توان قیمت کولر گازی را نیز مد نظر قرار داد.

اگرچه قیمت کولر گازی می تواند از برندی به برند دیگر متفاوت باشد، اما با توجه به اینکه اکثر کولرهای گازی (محصولات اورجینال) به دستور کشورهایی با آب و هوای بسیار گرم (از قبیل دبی، عراق، امارات) ساخته می شوند، کولر گازی از هر برندی می تواند برای شرایط آب و هوایی ایران پاسخگو باشد. اما دلیل متفاوت بودن قیمت کولر گازی از برندی به برند دیگر سطح کیفیت آنهاست.

قیمت کولر گازی بانه با توجه به برند سازنده میتواند متغیر باشد و قطع به یقین برای برندهایی همچون گری، ال جی، سامسونگ، کریر، جنرال، هایسنس، یونیوا و … باید انتظار قیمتهای بالاتری را نیز داشت. زیرا کیفیت این محصولات نسبت به سایر برندهای تازه وارد بهتر بوده و به تبع قیمت کولر گازی از این برندها بالاتر خواهد بود. منظور از کیفیت، سطح مطلوبیتی است که عاید مصرف کننده می کند که این مطلوبیت در برندهای فوق، حداکثر بوده و به همین دلیل خرید کولر گازی بانه از این برندها به شدت پیشنهاد می شود

راهنمای تشخیص کولرهای گازی اصلی از تقلبی

کولر گازی بانه

اگر گردش کوچکی در میان صفحات اینترنت کرده و در مورد کولرهای گازی تحقیقی به عمل آورده باشید، به احتمال ۹۵ درصد با کولر گازی گری برخورد کرده اید. گری یکی از قدرتمندترین شرکتهای سازنده کولر گازی است که محصولات بسیار متنوعی را در این زمینه تولید و روانه بازار کرده است. کیفیت کولر گازی گری در حدی است که در یک نظرسنجی معمولی، نظر ۹۰ درصد از کاربران را به خود جلب کرده بود.

میزان خرید کولر گازی گری بسیار بیشتر از سایر برندها بوده و دلیل آن در دو عامل بسیار مهم است؛ اول اینکه قیمت کولر گازی گری با توجه به امکانات و کیفیتی که دارد در سطح سایر محصولات همنوع خود است و دوم اینکه از کیفیت بسیار عالی یک کولر گازی، با قیمت منصفانه لذت خواهید برد. اما از لحاظ کلی قیمت کولر گازی بانه از تمامی برندها با توجه به بازارچه مرزی بانه نسبت به سایر فروشگاههای سطح کشور پایین تر بوده و خرید کولر گازی بانه مقرون به صرفه تر خواهد بود.

اگرچه گری یکی از بهترین شرکتهای تولید کننده کولر گازی بانه است، اما این قضیه در مورد سایر برندها هم صدق می کند؛ یعنی کولر گازی بانه از سایر برندها، دارای قیمتی بسیار منصفانه و مقرون به صرفه است. پس با توجه به آنچه گفته شد کولر گازی بانه مقرون به صرفه ترین کولرهای گازی را در اختیار شما قرار خواهد داد.

قیمت خرید کولر گازی بانه

از دیگر برندهای معروف می توان به ال جی اشاره کرد که تنوع کولرهای گازی ال جی کمتر از گری است اما از لحاظ کیفیت در سطح بسیار بالایی هستند. مقایسه کولر گازی ال جی و کولر گازی گری اشتباه است زیرا به معنای واقعی کلمه “نمی توان میان این دو یکی را انتخاب کرد”.

خرید کولر گازی ال جی هزینه ای معادل کولرهای گازی گری خواهد داشت و این یعنی برابری این دو برند. خرید کولر گازی بانه از هر کدام از این دو برند نامی مطلوبیتی یکسان را عاید کاربر خواهد نمود. در هر دو صورت خرید کولر گازی بانه از هر کدام از برندهای تولید کننده کولر گازی، می تواند امتیازات خوبی را به همراه داشته باشد.

از این دو برند معروف گذشته، کولرهای گازی کریر می توانند گزینه مناسبی برای خرید باشند. این کولرها به دستور شرکت گری و با موتور گری ساخته می شوند و از نظر کیفیت چیزی کم از کولرهای گازی گری ندارند.

لیست قیمت خرید کولر گازی

قیمت کولر گازی بانه از برند کریر نسبت به دو برند نام برده کمتر است و دلیل آن جا انداختن این محصولات در میان کاربران است و نه بی کیفیت بودن آن. اما نباید فراموش کرد رضایتی که از خرید کولر گازی بانه از برندهای ال جی و گری کسب می شود، به دلیل کیفیت خارق العاده آنها بیشتر از سایر هم نوعان است.

برند دیگری که از نظر تنوع محصولات زیادی را هم تولید کرده است، کولر گازی جنرال است. این برند در چندین زیر دسته اقدام به تولید کولر گازی کرده و کیفیت نسبتا خوبی را هم از خود نشان داده اند. کولر گازی جنرال گلد، کولر گازی جنرال برلین، کولر گازی جنرال هاوس و کولر گازی جنرال شکار محبوب ترین کولرهای گازی این برند هستند.

شایان ذکر است که قیمت کولر گازی بانه جنرال در زیر دسته های مختلف جنرال تقریبا در یک سطح بوده و خرید کولر گازی بانه از این برند هم می تواند گزینه بسیار مناسبی برای کاربران باشد. چنانچه قصد خرید کولر گازی بانه از برند جنرال دارید، پیشنهاد می کنیم ابتدا با کارشناسان ما در واحد فروش تماس گرفته تا شما را در ارتباط با قیمت کولر گازی بانه از برند جنرال اطلاع رسانی کنند و جهت خریدی امن و مقرون به صرفه راهنمایی نمایند.

برندهای دیگری هم در این زمینه محصولاتی به بازار عرضه کرده اند که با وجود کیفیت بالای خود، نتوانسته اند کاربران زیادی همانند گری، کریر و ال جی به سمت خود جذب کنند. اما در هر حال خرید کولر گازی بانه از این برندها هم می تواند نیازهای تمام کاربران ایرانی را برطرف نماید. قیمت کولر گازی بانه از این برندها کمتر از سایر برندهای نامی است.

کولر گازی هایسنس یکی از بهترین و با کیفیت ترین کولرهای گازی موجود در بازار است که از طراحی بسیار زیبایی هم برخوردار هستند. ذکر نام تمام برندهایی که در زمینه تولید کولر گازی فعالیت دارند خارج از حوصله این چکیده بوده و همین بس که تمامی محصولاتی که در وبسایت فروشگاه بانه ۹۰ ارائه شده اند با ضمانت اصالت کالا و نیز شرط برگشت پس از ۷ روز عرضه شده اند.

اگر به صورت اجمالی بخواهیم به قیمت کولر گازی بپردازیم، باید یک طومار در ارتباط با این مساله نوشته شود. اما در اینجا به ذکر همین نکته بسنده می کنیم که قیمت کولر گازی بستگی به برند آن داشته و دلیل آن نیز استفاده از به روزترین فناوریها در برندهای با کیفیتی همچون ال جی، گری، اجنرال و … است.

قیمت کولر گازی اینورتردار

کولرهای گازی از لحاظ میزان مصرف انرژی به دو دسته اینورتردار و بدون اینورتر تقسیم می شوند. اینورتر، یک برد الکتریکی است که در موتور یا کندانسور کولر گازی نصب شده و عملیات موتور را کنترل می کند. در کولر گازی بدون اینورتر، زمانی که دمای محیط به حد نرمال رسید، موتور خاموش می شود تا زمانی که دما بیش از حد گرم و یا بیش از حد سرد شود و سپس دوباره روشن می شود.

هر بار که موتور خاموش می شود، برای روشن شدن نیاز به آمپراژ بالایی دارد و همین خاموش و روشن شدنهاست که مصرف کولر گازی بدون اینورتر را بالا می برد. اما در کولر گازی اینورتر، از خاموش شدن موتور جلوگیری شده و فقط سرعت فن را به پایین ترین سطح می آورد. به این ترتیب به میزان بسیار چشمگیری در مصرف انرژی صرفه جویی شده و این میزان در برخی کولرها به ۷۰ درصد می رسد.

قیمت کولر گازی بانه از نوع اینورتردار نسبت به هم نوع بدون اینورتر بالاتر است و دلیل این تفاوت قیمت دقیقا همین برد اینورتر است. خرید کولر گازی اینورتردار هزینه نسبتا بیشتری را به دنبال دارد ولی میزان مطلوبیتی که از این نوع کولر گازی عاید کاربر خواهد شد به مراتب بیشتر از کولر گازی بدون اینورتر است. پس اگر قصد خرید کولر گازی بانه دارید پیشنهاد می کنیم برای کسب رضایت بیشتر و صرفه جویی در مصرف انرژی از میان کولرهای گازی اینوتردار انتخاب خود را برگزینید.

لیست قیمت کولر گازی

خرید کولر گازی ایستاده

کولر گازی ایستاده یکی از انواع کولرهای گازی است که همانطور که از نامش پیداست به صورت ایستاده عمل گرمایش و یا سرمایش را انجام می دهد و از دو قسمت تشکیل شده است؛ پنل داخلی و پنل بیرونی. همچنین این کولرها می توانند در دو نوع اینورتر و بدون اینورتر در بازار یافت شوند و بدون شک قیمت کولر گازی ایستاده اینورتر بالاتر است.

علاوه بر تفاوت در نوع طراحی، کولر گازی اسپلیت دیواری و کولر گازی ایستاده تفاوتهای دیگری هم دارند. یکی از تفاوتهای این دو این است که کولر گازی ایستاده معمولا برای در ظرفیتهای بالاتر تولید شده و در فضاهای بزرگتر مورد استفاده قرار می گیرند و با خرید کولر گازی بانه از نوع ایستاده، می توانید فضاهای بسیار بزرگ مثل سالنها را پوشش دهید.

آنچه در این چکیده مورد توجه است قیمت کولر گازی بانه از نوع ایستاده است که تفاوت زیادی با سایر نقاط کشور دارد. خرید کولر گازی بانه از هر نوع و برندی می تواند بسیار مقرون به صرفه بوده، چه بسا محصولات اصلی را نیز خریداری خواهید نمود. در این صفحه که لیست قیمت کولرهای گازی در آن قید شده، می توانید قیمت کولر گازی ایستاده را نیز مشاهده نمایید.

برندهای معتبری در زمینه تولید کولر گازی ایستاده فعالیت دارند که از میان آنها می توان به گری، جنرال گلد، جنرال برلین، جنرال هاوس، هایسنس و یونیوا اشاره کرد. قیمت کولر گازی بانه از نوع ایستاده از هر کدام از برندهای فوق می تواند مطلوبیت مورد انتظار هر کاربری را فراهم کند زیرا این برندها بهترینهای بازار هستند و کولر گازی ایستاده از این برندها در گرمترین مناطق گرمسیری ایران پاسخگو هستند.

کولر گازی ایستاده

خرید کولر گازی پرتابل

بر خلاف کولر گازی ایستاده که برای محیطهای بزرگ طراحی می شوند، کولر گازی پرتابل در ظرفیتهای کمتر و برای استفاده در محیطهای کوچکتر ساخته می شوند. خرید کولر گازی پرتابل برای اتاقهای محیط کار و بنگاههای کوچک بسیار مناسب و مقرون به صرفه خواهد بود زیرا با هزینه بسیار کمتر می توانید محیطهای کوچک را به دمای مطلوب برسانید.

همانگونه که از نام کولر گازی پرتبل مشخص است، این محصول قابل حمل است و به راحتی می توانید آن را از محیطی به محیط دیگر منتقل کنید. تنها چیزی این محصول نیاز دارد برق و یک خروجی برای خارج نمودن هوای گرم است. به عبارتی دیگر با خرید کولر گازی پرتابل، می توانید در صورت تعویض اتاق کار خود، کولر گازی را هم با خود به محیط جدید برده و دمای مطلوب لدت ببرید.

تفاوت کولر گازی پرتابل و دیواری یا ایستاده در یونیت و نوع عملکرد آنها می باشد، بر خلاف اسپیلت های دیواری و ایستاده که از یک کندانسور بیرونی و یک پنل داخلی تشکیل شده اند، کولر گازی پرتابل از یک پنل تشکیل شده و همه ی عوامل و تشکیلات یا بخش های مورد نیاز آن اعم از کندانسور، اواپراتور و سایر موارد در این پنل جمع شده اند.

صدای کولر گازی پرتابل نسبت به دیواری و ایستاده به دلیل جمع شدن همه ی عوامل در یک یونیت بیشتر می باشد.

ظرفیت کولر گازی پرتابل کمتر از اسپیلت های ایستاده و دیواری می باشد و قابلیت سرمایش و گرمایش محیط هایی با متراژ کوچک را دارا می باشند.

بسته به محیطی که می خواهید از کولر گازی استفاده کنید، باید نوع کولر گازی مورد نیاز خود را تشخیص داده سپس اقدام به خرید کولر گازی نمایید. با این کار ریسک اشتباه پایین تر بوده و جبران هزینه ای نیز متوجه شما نخواهد شد. زیرا قیمت کولر گازی نسبتا بالا بوده و در صورت اشتباه در خرید آن، هزینه ای نسبتا زیاد را متحمل شوید.

قیمت خرید داکت اسپلیت

داکت اسپلیت همانند اسپلیت های دیواری از دو بخش اصلی یونیت خارجی و یونیت داخلی تشکیل شده است. همانگونه که از نام داکت اسپلیت پیدا است، همان اسپیلت با تکنولوژی جدید تر و سیستم انتقال حرارت آن از طریق کانال کشی و یا دریچه هوا می باشد.

در بعضی از مدل های داکت اسپلیت قابلیت گرمایش و سرمایش توسط گاز مبرد و هیت پمپ وجود دارد که در کشور ما با توجه به اقتصادی تر بودن استفاده از انرژی گاز در فصول سرما برای گرمایش از کویل های آب گرم در داخل دستگاه استفاده می شود که آب گرم مصرفی پس از تبادل انرژی و سرد شدن مجددا توسط پکیج یا دیگ آب گرم که از طریق لوله کشی به دستگاه متصل شده اند، مجددا گرم می شود.

در این حالت دستگاه داکت اسپلیت همانند فن کویل عمل می کند و فقط قسمت فن دستگاه روشن می شود. مصرف کننده اصلی برق در اسپیلت و داکت اسپلیت ها، یونیت خارجی دستگاه می باشد که درحالت گرمایش و استفاده از کویل آب گرم در زمستان از مدار خارج و خاموش می گردد و یونیت داخلی نقش فن را دارد، که این عمل باعث کاهش شدید مصرف برق در زمستان می گردد.

داکت اسپلیتها دارای انواع مختلف در ظرفیتهای گوناگون هستند که هر کدام می تواند در محیطی خاص، نیازهای شما را برآورده کند. پس هنگام خرید کولر گازی باید ابتدا شرایط را سنجیده تا محصول مناسب را انتخاب نمایید. قیمت داکت اسپلیت نسبتا بالاتر از کولرهای گازی دیواری بوده و به همین دلیل پیشنهاد می کنیم قبل خرید کولر گازی، با کارشناسان و یا مشاوران خبره و فعال در این زمینه، مشورت کنید.

خرید کولر گازی پنجره ای

کولر گازی پنجره ای از جمله کولر گازی های محبوب در میان کاربران می باشد و همانطور که از نام آن مشخص است، محل قرار گیری آن در لبه ی پنجره ها بوده، به صورتی که دریچه های انتشار هوا به سمت داخل قرار می گیرند. این محصولات در ظرفیت های مختلفی از ۹۰۰۰ الی ۲۴۰۰۰ تولید می شود.

از جمله ویژگی های کولر گازی پنجره ای این است که تمامی قسمت های مختلف کولر گازی پنجره ای از جمله کمپرسور و پنل در داخل بدنه دستگاه قرار دارد و همین موضوع موجب شده است که در فضا های کوچک همچون اتاق های نگهبانی و اتاق های کوچک مورد استفاده قرار گیرد.

خرید کولر گازی پنجره ای را به آن دسته از کاربران توصیه می کنیم که شرایط استفاده از این محصول را داشته باشند. کولر گازی پنجره ای به دلیل اینکه در فضای بیرون از محیط قرار می گیرد، هیچ فضایی را اشغال نمی کند. البته باید توجه داشت که قیمت کولر گازی از نوع پنجره ای در مقایسه با اسپلیتهای دیواری کمتر است اما در هر حال نباید هنگام خرید کولر گازی، بی گدار به آب زد.

قیمت کولر گازی کاستی سقفی

کولر گازی کاستی یا اسپلیت کاستی سقفی که با نام کولر گازی سقفی نیز شناخته می شود از دو بخش پنل داخلی و خارجی تشکیل شده است که بیشتر حجم پنل داخلی آن داخل سقف قرار می گیرد و فقط دریچه توزیع هوای آن به سمت محیط است. محدوده ظرفیتی آن ۱۲۰۰۰ الی ۶۰۰۰۰ می باشد و در انواع یک، دو و چهار طرفه ارائه می شود.

طراحی کولر گازی کاستی سقفی به گونه ای است که باید آن را درون سقف کاذب کار بگذارید و به همین دلیل در هر محیطی که استفاده شود، دکوراسیون شیکی به آن محیط می بخشد. با خرید کولر گازی از نوع سقفی، یک دکوراسیون زیبا به محیط و منزل خود بدهید.

محل نصب کولر گازی کاستی سقفی، وسط سالن است و اگر سالن مورد نظر طول بیشتری دارد، باید از دو یا چند دستگاه استفاده نمود. قیمت کولر گازی کاستی سقفی نسبتا بالا بوده و برای محیطهای مجلل مناسب خواهد بود.

کولر گازی در حالت کلی وسیله ای است که استفاده از آن، مطلوبیت زیادی را در کاربر ایجاد می کند و چه بسا که از طراحی خاص و شیوه استفاده ویژه ای هم برخوردار باشد، باید گفت مطلوبیت حاصل، دو چندان خواهد شد. پس در صورتی که قصد خرید کولر گازی دارید، در مرحله اول خرید کولر گازی از بانه را فراموش نکنید، زیرا قیمت کولر گازی بانه با هیچ جای دیگر قابل مقایسه نیست؛ در مرحله دوم به نوع کولر خود اهمیت بدهید. به عارتی تا جایی که امکان دارد به سمت خرید کولر گازی اینورتر بروید و از طرفی هم طراحی محصول را مدنظر داشته باشید.

قیمت خرید کولر گازی بانه

آنچه بیان شد توضیحی در ارتباط با انواع کولر گازی موجود در بازار بود؛ اما باید به مقوله اصلی که قیمت کولر گازی بانه است نیز اشاره داشت که تفاوت چشمگیری با سایر نقاط کشور دارد. کولرهای گازی موجود در بانه از مسیر بازارچه مرزی بانه وارد این شهر شده و قیمت آن را با توجه به نرج ارز دلار تعیین می کنند. به عبارتی دیگر این محصولات قبل از این که دست واسطه های مالی به آنها برسد و قیمتهای هنگفتی را روی آن بگذارند، به دست کاربر و مشتری می رسد.

به این ترتیب با خرید کولر گازی بانه می توان یک محصول اورجینال را با قیمتی بسیار منصفانه به خانه آورد. زیرا قیمت کولر گازی بانه تفاوت فاحشی با سایر نقاط کشور دارد و این موضوع را می توان از نظرات کاربران این محصولات جویا شد.

♥اگه قصد خرید تلویزیون دارید؟ از تلویزیونهای ما دیدن کنید