تاریخ بروزرسانی قیمت

قیمت ها مربوط به امروز ۹۸/۱/۲۷

لیست قیمت کولر گازی  ال جی – LGقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل S12COC ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ چین۴۱۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ ال جی مدل ES-W126B8U1 ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیه۵۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ ال جی مدل AMP-18K ، اینورتر دوگانه ، سیستم کنترل آمپر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۸۵۵۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ ال جی مدل BSUW246K3B0 ، اینورتر دار (دوگانه) ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۱۰۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ ال جی مدل I24TGC ، اینورتر دار-دوگانه  ، فقط سرد ، مونتاژ تایلند۸۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ ال جی مدل AMP-24K ، اینورتر دوگانه ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۹۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۶۰۰۰ ال جی مدل AK-26JIT ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ ترکیه۷۷۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی گری -GREEقیمت (تومان)
کولر گازی ۹۰۰۰ گری مدل لومو ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۴۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۹۰۰۰ گری مدل GWH9LB ، اینورتر دار، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول T3 ، گاز R410a ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۵۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل لومو ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۴۵۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل cozey، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۵۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ گری مدل GWH12LB،  اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410a ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۶۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۳۰۰۰ گری مدل – ، اینورتردار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410 ، سه رادیاته ، رادیاتور طلایی ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۶۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ گری مدل کیوماتیک (Qmatic)، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۶۴۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ گری مدل – ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410 ، سه رادیاته ، رادیاتور طلایی قطعات آمریکایی مونتاژ چین۹۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ گری مدل cozey ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۷۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ گری مدل GWH18LB ،  اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410a ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۸۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل لومو ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۷۷۵۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل – ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410  سه رادیاته ، رادیاتور طلایی قطعات آمریکایی مونتاژ چین۱۲۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل cozey ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۸۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل Smatic ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۷۲۵۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ گری مدل GWH24LB ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410a ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۹۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل لمو ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۱۰۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل – ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410 ، سه رادیاته ، رادیاتور طلایی ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۱۳۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل cozey ، بدون اینورتر  ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۱۰۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ گری مدل Gmatic ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور پیستونی ، گاز R22 ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۱۱۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰گری مدل GWH30LB ،  اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410a ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۱۲۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۶۰۰۰ گری مدل GWH36LB ، اینورتر دار ، سرد و گرم ، کمپرسور T3 ، گاز R410a ، قطعات آمریکایی مونتاژ چین۱۵۵۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی جنرال – GENERALقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال شکار (General shkar) طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R22۳۶۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال DN General طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۳۶۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۲۰۰۰ جنرال D General ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۳۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال شکار (General shkar) طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R22۴۶۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال DN General طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۴۶۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ جنرال D General ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۴۶۵۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال شکار (General shkar) طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R22۵۶۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال DN General طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۵۷۵۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ جنرال D General ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۵۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال شکار (General shkar) طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R22۶۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال DN General طرح لبخند ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 ، موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۶۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ جنرال D General ، پنل سفید ساده ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T1 موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۶۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۶۰۰۰ جنرال DN General ، پنل ساده  ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور T3  موتور تایلند ، مونتاژ چین ، گاز R410A۹۷۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی  اجنرال – OGENRALقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ اجنرال مدل –  ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول، گاز R22، قطعات ژاپن مونتاز تایلند۷۲۵۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور پیستونی، گاز R22 قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۹۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ اجنرال مدل -، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور اسکرول ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۲۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول ، گاز R22 ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۲۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور پیستونی ، گاز R22 ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۲۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، کمپرسور اسکرول ، گاز R22 قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۴۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور اسکرول ، گاز R410a قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۴۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۶۰۰۰ اجنرال مدل – ، بدون اینورتر ، فقط سرد ، کمپرسور اسکرول ، گاز R410a قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۹۰۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی سامسونگ – SAMSUNGقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۲۰۰۰ سامسونگ مدل مکس AQ12UUPN ، گاز R22 ، کمپرسور T3، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۴۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ سامسونگ مدل مکس، بدون اینورتر ، سرد و گرم، گاز R22، کمپرسور T1،  قطعات کره مونتاژ تایلند۷۴۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ سامسونگ پنل سه وجهی مدل AR24HPFSCWKN ، بدون اینورتر، گاز R22، کمپرسور T3 سرد و گرم ، قطعات کره مونتاژ تایلند۸۷۵۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی شارپ – SHARPقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۸۰۰۰ شارپ مدل AH-A18PCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، فقط سرد ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۵۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ شارپ مدل AH-A24PCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، فقط سرد ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۶۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ شارپ مدل AH-A30PCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، فقط سرد ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۷۳۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ شارپ مدل AU-A24NCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۶۶۰۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ شارپ مدل AU-A30NCS ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، قطعات ژاپن مونتاژ چین۷۶۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی توشیبا – TOSHIBAقیمت (تومان)
کولر گازی ۱۰۰۰۰ توشیبا سری S ، اینورتردار ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۶۹۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۳۰۰۰ توشیبا سری S ، اینورتردار ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۷۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ۱۸۰۰۰ توشیبا سری S ، اینورتردار ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۰۱۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۲۰۰۰ توشیبا سری S ، اینورتردار ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۱۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ توشیبا سری E ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R22 ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۸۷۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ توشیبا سری N ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، سرد و گرم ، گاز R22 ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۹۷۵۰۰۰۰
کولر گازی ۳۰۰۰۰ توشیبا سری N ، بدون اینورتر ، کمپرسور روتاری ، فقط سرد ، گاز R410a ، قطعات ژاپن مونتاژ تایلند۱۳۰۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی پاناسونیک – PANASONICقیمت (تومان)
کولر گازی ۲۴۰۰۰ پاناسونیک مدل MKP ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، ساخت مالزی۸۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ پاناسونیک مدل MKF ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، ساخت مالزی۹۲۰۰۰۰۰
کولر گازی ۲۴۰۰۰ پاناسونیک مدل PKF ، بدون اینورتر ، سرد و گرم ، ساخت مالزی۸۵۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی هیتاچی – Hitachiقیمت (تومان)
کولر گازی با ظرفیت ۱۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم بدون اینورتر – گاز R410 ، کمپرسور T3 ، مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مالزی۶۰۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۱۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم اینورتر دار – گاز R410 ، کمپرسور T3 ، مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مالزی۷۰۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۱۸۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم بدون اینورتر گاز R22 ، کمپرسور T3 مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مالزی۶۶۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۲۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم، گاز R22 ، کمپرسور T3 ، بدون اینورتر مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مالزی۸۰۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۲۴۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم، گاز R410a ، کمپرسور T3 ، اینورتردار، مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مونتاژ مالزی۱۱۷۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۳۰۰۰۰ هیتاچی سرد و گرم،  بدون اینورتر، گاز R22، کمپرسور T3، مدل – قطعات ژاپن مونتاژ مالزی۱۰۲۵۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی ایستادهقیمت (تومان)
کولر گازی با ظرفیت ۳۶۰۰۰ جنرال SH۱۱۶۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۳۲۰۰۰مدل جنرال sh۱۰۸۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده ۶۰۰۰۰ مدل جنرال SH۱۷۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۳۶۰۰۰ مدل جنرال sh۱۳۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۲۴۰۰۰ گری مدل – گاز R22 ، کمپرسور T3۱۲۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۴۸۰۰۰ گری مدل – گاز R22 ، کمپرسور T3 ، سه فاز۱۸۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۶۰۰۰۰ گری مدل – گاز R22 ، کمپرسور T3۱۹۵۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده با ظرفیت ۵۰۰۰۰ بدون اینورتر ال جی مدل – ، سه فاز۱۵۰۰۰۰۰۰
کولر گازی ایستاده  با ظرفیت ۵۰۰۰۰ اینورتر دار ال جی مدل – ، ساخت کره ، تک فاز۲۳۰۰۰۰۰۰
لیست قیمت کولر گازی داکت اسپلیتقیمت (تومان)
کولر گازی با ظرفیت ۲۴۰۰۰ GOLD کمپرسور T3 ، گاز R410a۱۲۷۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۳۰۰۰۰ GOLD کمپرسور T3 ، گاز R410a۱۴۳۰۰۰۰۰
کولر گازی با ظرفیت ۳۶۰۰۰ GOLD کمپرسور T3 ، گاز R410a۱۶۵۰۰۰۰۰

 

توجه مهم

قیمت ها در بازار بانه با توجه به قیمت دلار روزانه تغییر می کنند. اما کمیاب بودن یک کولر خاص در بازار نیز می تواند در افزایش قیمت آن کولر تأثیر مستقیم داشته باشد.